Se încarcă...

*****HG NR. 182/2015*****OUG 83/2014 - SALARIZARE 2015*****OMEN NR. 4893/2014 - METODOLOGIE GRADATIE DE MERIT*****METODOLOGIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016*****

marți, martie 24, 2015

HG NR.182/2015 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI MECS

Guvernul României
Hotărârea nr. 182/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale - În vigoare de la 23.03.2015
Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 cu suma de 24.626 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art.2 Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, precum şi pentru plata tranşelor I şi a II-a aferente anului 2016.
Art. 3 Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015.
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1919/23.03.2015

luni, martie 16, 2015

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016

Precizări etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                     Anunt şedinţa publică transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate
Şedinţa publică pentru soluţionarea restrîngerilor de activitate va avea loc marţi, 17.03.2015, începând cu ora 930 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program:

Disciplina/disciplinele
Ora
Educatoare, învăţători
930
Limba şi literatura română
1015
Istorie
1045
Matematică, fizică, chimie
1055
Discipline tehnice
1115
Arte
1140          
Precizări etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate

miercuri, martie 11, 2015

ADRESA FSLI CĂTRE PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI

Adresa FSLI catre Victor Ponta

joi, februarie 19, 2015

ROFUIP 2015

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR:  Descarcă 
Sursa: www.edu.ro

marți, februarie 10, 2015

MECS - CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează, în perioada 11-20 martie 2015, concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare judeţene şi de director al Casei Corpului Didactic.
Dosarele de înscriere pot fi depuse, în intervalul 18-23 februarie 2015, la sediile inspectoratelor şcolare pentru ale căror funcţie de conducere de candidează, iar probele vor avea loc la sediul MECS. Concursul se desfăşoară în baza metodologiei de organizare şi desfăşurare a acestui tip de concurs, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru ocuparea funcţiilor menţionate anterior poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
b) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
c) să fie cadru didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi să aibă gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
d) să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
e) să deţină calificativul  „foarte bine" în ultimii 5 ani şi să nu aibă sancţiuni disciplinare în anul şcolar curent;
f) recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) să nu fi desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale;
i) să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MECS, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.